shadow

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΚΕ

                                                                               Αθήνα, Ιανουάριος 2010 

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Tο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη και δύσκολη για τον τόπο μας και την οικονομία χρονιά, ταυτόχρονα όμως σε μια μοναδική για τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, και μια σημαντική για την ίδια την Αυτοδιοίκηση περίοδο.

Την περίοδο δηλαδή που, επιτέλους, εκτός από την Αυτοδιοίκηση, Κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα αλλά και η ίδια η κοινωνία συζητούν, διαβουλεύνται, σχεδιάζουν  και αποφασίζουν για λιγότερο κράτος, περισσότερη αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη δημοκρατία, διαφάνεια και συμμετοχή του πολίτη.

Και σ΄ αυτήν την δύσκολη αλλά σημαντική εθνική υπόθεση η Αυτοδιοίκηση δηλώνει, με όλες της τις δυνάμεις ό,τι, όχι μόνο είναι παρούσα αλλά και ό,τι διεκδικεί να έχει ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο για την επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Θεωρούμε όμως ότι ο διάλογος αυτός για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης έχει ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση να αντιμετωπιστούν τα σημερινά οξυμένα οικονομικά προβλήματα των Ο.Τ.Α., διότι είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εάν δεν αντιμετωπιστεί το παρόν της.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2.1. Οι Προϋποθέσεις του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Η Αυτοδιοίκηση διακηρύττει ότι συμφωνεί, επί της αρχής, για την ανάγκη εφαρμογής του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης που θα αφορά συνολικά το πολιτικό και το διοικητικό σύστημα της χώρας μας.

Θέτει δε ως Βασικές Προϋποθέσεις αυτές που διατυπώθηκαν στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, το 2007, στην Κυλλήνη, όπως συμπληρώθηκαν και διευκρινίστηκαν στα Συνέδρια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης του 2008. Ήτοι:

1η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, πρέπει να είναι μέρος ενός συνολικού Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του πολιτικού μας συστήματος και της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2η προϋπόθεση: Θα πρέπει να προηγηθεί ο σχεδιασμός των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων ως «ανοικτών πόλεων» με κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, οικονομικά και αναπτυξιακά, καθώς και κριτήρια που αφορούν στην ιστορία, στη μοναδικότητα ορισμένων Δήμων και Κοινοτήτων, στη νησιωτικότητα και την ορεινότητα των δήμων, με αξιοποίηση της εμπειρίας των παλαιότερων σχεδιασμών για να αποφευχθούν συνενώσεις, που θα υπογορεύονται από κομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια.

3η προϋπόθεση: Η αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν εξαντλείται στη θέσπιση ενός νόμου, που καθορίζει τα νέα διοικητικά όρια και  καταλήγει σε μικρότερο αριθμό Ο.Τ.Α. Απαρέγκλιτος όρος για την επιτυχή έκβαση της αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποστήριξης για τους νέους Ο.Τ.Α.

2.2. Το Περιεχόμενο του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Το Περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ειδικά για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση – με βάση και την απόφαση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στην Κυλλήνη – θεωρούμε και προτείνουμε να αποτελείται από τις εξής παραμέτρους- αλλαγές :

1.      τη χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ, με συμφωνημένα αντικειμενικά κριτήρια,

2.      την αποτελεσματική και δημοκρατική δημοτική διακυβέρνηση,

3.      την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών μαζί με τους αντίστοιχους πόρους και την αποκέντρωση συγκροτημένων δομών,

4.      τη διασφάλιση των οικονομικών πόρων και τη φορολογική αποκέντρωση,

5.      τη στελέχωση των ΟΤΑ και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους,

6.      την οργάνωση των δημοτικών λειτουργιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση,

7.      την κατασκευή των βασικών απαραίτητων τεχνικών υποδομών για κάθε ανθρωπογεωγραφική ενότητα,

8.      τη βελτίωση των σχέσεων των ΟΤΑ με το υπόλοιπο διοικητικό σύστημα,

9.      τη διαβούλευση και το επικοινωνιακό πρόγραμμα

10.   τη διοίκηση – την παρακολούθηση – την αξιολόγηση του Προγράμματος.

Όλες οι παραπάνω παράμετροι που αποτελούν ισότιμα συστατικά στοιχεία του Εθνικού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  πρέπει:

Πρώτον, να αποτυπωθούν :

 • σε ένα νέο Κανονιστικό Πλαίσιο
 • σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο της Τ.Α. που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ανεξάρτητους από τους ΚΑΠ, δηλαδή από το ΕΣΠΑ και Εθνικούς πόρους και
 • σε ένα συγκεκριμένο Οδικό Χάρτη.

Δεύτερον, να συμφωνηθούν με την Κυβέρνηση ως όροι επιτυχημένου σχεδιασμού και εφαρμογής της Μεταρρύθμισης.

(Οι όροι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα σε επισυναπτόμενο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ )

2.3. Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση

Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ επαναλαμβάνει την απόφαση του Συνεδρίου της Κυλλήνης (14-16/11/2007), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής διακυβέρνησης για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και μερικών ακόμη πόλεων της χώρας, με αιρετά διοικητικά όργανα, τα οποία θα είναι αρμόδια να αντιμετωπίζουν ενιαία τα προβλήματα της μητροπολιτικής περιοχής.

Από τώρα πάντως αποσαφηνίζουμε ότι, ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, η περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής, η διαχείριση των απορριμμάτων, οι μεταφορές και οι τεχνικές υποδομές, το κυκλοφοριακό, καθώς και η πολιτική προστασία, δεν μπορούν παρά να είναι τομείς δράσης αυτών των Μητροπολιτικών αυτοδιοικητικών θεσμών.

3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Το τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ διεξάγεται σε μία κρίσιμη περίοδο. Η κακή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επηρεάζει το σύνολο του οικονομικού συστήματος, φυσικά και τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου τομέα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της δημοσιονομικής συγκυρίας, για το 2010 δεν εγείρει νέες οικονομικές διεκδικήσεις. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι απαιτεί το αυτονόητο: Ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μη διεκδικήσει και το τελευταίο ευρώ που της αναλογεί από τους θεσμοθετημένους της πόρους.

Οι θέσεις της ΚΕΔΚΕ για το οικονομικά των ΟΤΑ είναι οι εξής:

3.1. Επισημάνσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού 2010

Κωδικοποιώντας τις επισημάνσεις σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 η Αυτοδιοίκηση υπογραμμίζει:

πρώτον, την απαίτηση για την πλήρη εφαρμογή του νόμου 1828/89,

δεύτερον, την αντίθεσή της με την υποβάθμιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2010 παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση με το 2009, σε αντίθεση με τη ΣΑΤΑ που παρουσιάζει μείωση 20%.

Επίσης τονίζει τα παρακάτω σημεία:

 1. 1.       Δεν έχει κατανεμηθεί η τελευταία δόση από την οφειλή του δημοσίου για τη κάλυψη του κόστους μεταφερθεισών αρμοδιοτήτων 2008, ύψους 62,5 εκ. €
 2. 2.       Δεν έχει κατανεμηθεί η τελευταία δόση από την μη παρακράτηση ΘΗΣΕΑ, ύψους 88 εκ. €. Υπενθυμίζεται ότι αυτοί είναι πόροι της ΤΑ που χρηματοδοτούν κυρίως μισθοδοσία και ανελαστικές δαπάνες
 3. 3.       Έναντι της τέταρτης δόσης της ΣΑΤΑ ύψους 127 εκ. € έχουν κατανεμηθεί μόνο 50 εκ. €. Αναμένονται τα υπόλοιπα 77 εκ. €
 4. 4.       Στους ΚΑΠ του 2010 γίνεται παρακράτηση για «ΘΗΣΕΑ».
 5. 5.       Να υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη της μισθοδοσίας των μονιμοποιηθέντων με το ΠΔ 164/04 και των λειτουργικών δαπανών των κοινωνικών δομών
 6. 6.       Μεγάλη απώλεια, από 36,6 εκ. €, στον προϋπολογισμό του 2009, σε 23 εκ. €, στον προϋπολογισμό του 2010, εμφανίζει η επιχορήγηση των ΔΕΥΑ
 7. 7.       Η ΣΑΤΑ προϋπολογίζεται στα 800 εκ. €, από 1.107 εκ. € που ήταν η αντίστοιχη ΚΥΑ του 2009.
 8. 8.       Στα τέλη κυκλοφορίας υπάρχει διαφορετικός κωδικός για τα τέλη που επιβάλλονται με την χορήγηση ειδικού σήματος, (τέλη που συμμετέχει η ΤΑ) (κωδ. 1363) και τα τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων (κωδ. 1364).
 9. 9.       Το Συνέδριο αποφασίζει τη συνέχιση και επέκταση στο σύνολο των ΟΤΑ του προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με πρόβλεψη για ένταξή της χρηματοδότησής του στο ΕΣΠΑ.
 10. 10.   Η Κυβέρνηση οφείλει να επιστρέψει τα 80 εκ. € που παρακρατήθηκαν από τους πόρους της Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης,  το οποίο τελικά με ευθύνη της Κυβέρνησης δεν υλοποιείται.
 11. 11.   Να αποκατασταθεί ο φορολογικός συντελεστής του τέλους παρεπιδημούντων στο 2%.
 12. 12.   Να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ.
 13. 13.   Να παραταθεί η ρύθμιση των χρεών των Ο.Τ.Α. σε ΙΚΑ και Δημόσιους Οργανισμούς.

3.2. Η εξέλιξη του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

 • Η συμβολαιοποίηση των εγκεκριμένων έργων προτείνουμε να παραταθεί για ένα εξάμηνο, δηλαδή μέχρι την 30/6/2010.
 • Οι πληρωμές των συμβολαιοποιημένων έργων από τον ΘΗΣΕΑ να παραταθούν έως την 31/12/2010.

 

4. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007–2013

Η μέχρι τώρα απορρόφηση του Προγράμματος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κινείται σε πολύ χαμηλά και μονοψήφια νούμερα.

Η Αυτοδιοίκηση καλεί την Κυβέρνηση, πρώτον, να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του προγράμματος σ΄ ότι αφορά στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και δεύτερον, να κατοχυρώσει την ποσοστιαία συμμετοχή τους τόσο στα ΠΕΠ όσο και στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο πλαίσιο της επικείμενης Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί  αναγκαιότητα η ουσιαστική αποκέντρωση της κοινωνικής πολιτικής και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και η ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων αυτών στη συγκρότηση των νέων δήμων.

Με δεδομένο δε, ότι οι νέοι και ισχυροί Δήμοι  καλούνται να αναλάβουν και νέες αρμοδιότητες (Πρόνοια, προστασία Δημόσιας Υγείας) κρίνεται απαραίτητο στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» να προβλεφθούν τα εξής:

ü       Η συγκρότηση Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε Ο.Τ.Α. με την αναγκαία και απαραίτητη στελέχωση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και με αποκλειστικές αρμοδιότητες, όπως:   

 • Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 • Προγράμματα για την αγωγή υγείας και την προαγωγή της υγείας
 • Πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών
 • Προστασία και φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Δράσεις για την καταπολέμηση του Κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας
 • Προγράμματα κοινωνικής εργασίας για τους πρώην φυλακισμένους
 • Προγράμμματα για τους αστέγους
 • Αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη ΑμεΑ
 • Κοινωνική ένταξη των πρώην εξαρτημένων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Υποστήριξη κοινωνικής ένταξης μεταναστών
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας
 • Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας
 • Ισότητα των δύο φύλων
 • Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού σε κάθε Ο.Τ.Α.

ü       Η δρομολόγηση των αναγκαίων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τον αποκεντρωμένο ρόλο των νέων Ο.Τ.Α. στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.

ü       Η παράλληλη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων

Η κυβέρνηση θα πρέπει απο τώρα να προχωρήσει σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου στην εξέλιξη της μεταρρύθμισης η Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και τα Κέντρα Υγείας να περιέλθουν στην αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ü       Παράλληλα η Αυτοδιοίκηση εμμένει στις προηγούμενες αποφάσεις των Συνεδρίων της και διεκδικεί από την Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία:

 • Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των επιτυχημένων  Κοινωνικών Υποστηρικτικών και Συμβουλευτικών  Προνοιακών Δομών της Αυτοδιοίκησης.
 • Νoμοθετική ρύθμιση για τριμερή χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. με τη συμμετοχή σ’ αυτή της κεντρικής διοίκησης, των ασφαλιστικών οργανισμών και πόρων της Αυτοδιοίκησης.
 • Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης  των ΑΜΕΑ.
 • Στο πλαίσιο της νέας εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής, εκπόνηση Ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή ειδικών δράσεων από την Αυτοδιοίκηση, που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των Μεταναστών.
 • Την αναβάθμιση των Κέντρων Πρόληψης- Αποσαφήνιση θεσμικού Πλαισίου.Σταθερή χρηματοδότηση.Διασφάλιση προσωπικού.

Σε ότι αφορά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 η Αυτοδιοίκηση προτείνει και διεκδικεί:

ü       Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων με την  επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που θα καλύπτουν τις δαπάνες κατασκευής υποδομών στις μεταφερθείσες  και μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

ü       Άμεση ενεργοποίηση των μέτρων του ΕΣΠΑ που προβλέπουν Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση καθώς και δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

ü       Άμεση εφαρμογή και επίσπευση διαδικασιών για την υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», «ΚΗΦΗ».

ü       Έγκαιρη προκήρυξη του Διαγωνισμού 2010 για το πρόγραμμα “Δομές φύλαξης παιδιών” με ενσωμάτωση των προτάσεων της ΚΕΔΚΕ .

ü       Εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών  και Βρεφονηπιακών σταθμών.

 

6.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι βασικές προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της απασχόλησης, αφορούν στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης ως κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με βάση τους εξής άξονες:

ü       Άμεση αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Μετατροπή του σε κεντρικό επιτελικό οργανισμό. Λειτουργία αποκεντρωμένων υπηρεσιών απασχόλησης σε κάθε Δήμο και με εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους.

ü       Μέτρα Θεσμικά και Οικονομικά για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.

ü       Ισότιμη συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στη διαπραγμάτευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Tο ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εστιάζεται στη διαχείριση των αποβλήτων, στο χωροταξικό σχεδιασμό ως αναγκαία συνιστώσα για ισχυρούς Δήμους και αποτελεσματική διοικητική μεταρρύθμιση, καθώς και στη δημιουργία της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΑΡΤΑΣ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαιτεί από την Πολιτεία τόλμη και ευθύνη για :

 • Την άμεση εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού και τηνπροσαρμογή του, όπου απαιτείται.   
 • Την εξάλειψη όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών (Χ.Α.Δ.Α.), με παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση των χώρων αυτών.
 • Τη  σταδιακή αντικατάσταση της λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ.
 • Τη  συστηματική υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης από την Αυτοδιοίκηση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, σε συνεργασία με τα συστήματα διαχείρισης και με παροχή κινήτρων προς το πολίτη.

 Σε  σχέση  με  τα  υγρά  απόβλητα  τη χρηματοδότηση για τη σταδιακή  κάλυψη  με δίκτυα  όλων  των  οικισμών της  χώρας, τον  εκσυγχρονισμό  των  ΒΙΟΚΑ ,    την  επανάχρηση  του  νερού  από  την  επεξεργασία  τους  ,  και  τη  διαχείριση  των  επικίνδυνων  και τοξικών  αποβλήτων (δημιουργία ΧΥΤΕΑ).

 Σε σχέση με  τη διαχείριση των υδατικών πόρων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγωνίζεται και διεκδικεί :

 • την ενίσχυση της  συνεργασίας και δράσεων με στόχο τον αυστηρό έλεγχο, την προστασία της ποιότητας του πόσιμου νερού και των υδάτινων πόρων, (Εργαστήρια, έλεγχοι, έργα προστασίας υδροφόρου ορίζοντα κ.τ.λ.).
 • την υπαγωγή των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, καθώς και των δικτύων άρδευσης και αποστράγγισης στους νέους Δήμους.

Σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα του Χωροταξικού Σχεδιασμού θεωρεί επιτακτική την ανάγκη  έγκρισης και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, για κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η βιομηχανία καθώς και για ευαίσθητες περιοχές όπως οι ορεινές και οι παράκτιες – νησιωτικές.

 Ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα δίνει η Αυτοδιοίκηση- και ζητά – την άμεση μεταφορά ως αποκλειστική αρμοδιότητα στους Δήμους του Κτηματολογίου, την επαρκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και Δασολογίου, με σκοπό τη διασφάλιση του χαρακτήρα των δημοσίων – δημοτικών εκτάσεων καθώς και των ελεύθερων χώρων.

Θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορούν να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές για τη γη αλλά και τα υπερκείμενα και ότι μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί, διασφαλιστεί και αξιοποιηθεί η κρίσιμη δημόσια πληροφορία για πολλούς τομείς της οικονομίας, της παραγωγής και της αστικής κατάστασης.

Σε ότι αφορά το πολεοδομικό σχεδιασμό  ζητά να ολοκληρωθούν οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί, όπου έχουν δρομολογηθεί, απαιτεί την κάλυψη όλων των Δήμων της χώρας με μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΑΑΠ, για την οργάνωση των χρήσεων γης και την οργανωμένη συνεκτική οικιστική ανάπτυξη έως το τέλος της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ).

Επίσης προτείνει:

 • Την προώθηση της ιδέας των Φιλ-οικο-πόλεων με ημερίδες και ενημέρωση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Την οργάνωση και χρηματοδότηση ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ σε κάθε Δήμο  με οριζόντια τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
 • Την  εξοικονόμηση ενέργειας  σε  τοπικό  επίπεδο  μέσα  από  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  σε  όλους  τους  Δήμους της χώρας .
 • Την  εφαρμογή  πολιτικών  και  την  υλοποίηση  προγραμμάτων  που  θα  συμβάλλουν  στην  ενεργειακή  αυτονομία  των  ΟΤΑ (φωτοβολταϊκά  συστήματα , ΑΠΕ  , ESCO , ΚΕΝΑΚ  κτλ. ).
 •  Το σχεδιασμό πρότυπου κανονισμού πράσινων  προμηθειών  στους  ΟΤΑ.
 • Τη δημιουργία   ενός ειδικού προγράμματος <<Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και  Τοπική  Αυτοδιοίκηση>>  που  θα  διασφαλίζει  την αισθητική  στις πόλεις  και  την  ασφάλεια  των  πολιτών  και της  δημόσιας  υγείας .
 • Την υλοποίηση της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για τη δημιουργία του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ μέσω του οποίου θα καλυφθούν οι ανάγκες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.
 • Την εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ωφελιμότητας στις πράξεις αναλογισμού και τη δυνατότητα μεταβίβασης των υποχρεώσεων στους κατιόντες.
 • Την παραχώρηση των «ορφανών οικοπέδων» στην αυτοδιοίκηση αποκλειστικά για τη δημιουργία χώρων πρασίνου.
 • Την ποιοτική παραλαβή από τον Δήμο, τη θέσπιση χρόνου εγγύησης, τη σύνταξη μητρώου αστικής οδοποιίας για τα παραχωρούμενα τμήματα του εθνικού δικτύου στους Δήμους.
 • Τέλος, το Συνέδριο καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να δώσει άμεση λύση στο καυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 450 Ο.Τ.Α. της χώρας που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων τους, σύμφωνα με την πρόταση της ΚΕΔΚΕ.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Η επομένη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ βρίσκει  την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας απολύτως έτοιμη να συμμετάσχει στο διάλογο για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου και του χωροταξικού σχεδιασμού των νέων ΟΤΑ με την υπευθυνότητα που απαιτεί μια τέτοια μεγάλη αλλαγή για την  ανασυγκρότηση του Κράτους, συστατικό μέρος και βασικός πυλώνας του οποίου αποτελεί η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εξάλλου η προώθηση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελεί κατάκτηση για την ίδια την Αυτοδιοίκηση, η οποία επί σειρά ετών αγωνίστηκε, μελέτησε, σχεδίαζε και κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις για σύγχρονο κράτος και ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ καλεί την Κυβέρνηση να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία και τον προβληματισμό της Αυτοδιοίκησης που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στο παρόν συνέδριο.

Η ΚΕΔΚΕ θα συμμετάσχει και θα παρακολουθήσει ενδελεχώς την εκπόνηση του σχεδίου νόμου άρθρο – άρθρο, ώστε να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις απαιτήσεις που αποφάσισαν τα συνέδρια της Ρόδου, της Κυλλήνης, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Απαιτεί από την Κυβέρνηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, να  καταθέσει τις τελικές προτάσεις για τη χωροθέτηση των νέων ΟΤΑ, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και το οικονομικό πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ταυτόχρονα μέχρι αυτή την ημερομηνία (τέλη Φεβρουαρίου 2010), πρέπει να έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα 331.500.000 € του 2009, καθώς επίσης και η δεύτερη δόση των παρακρατηθέντων, ύψους 214.000.000 €, που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2010.

Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση ή Συνέδριο, για να συζητήσει και να τοποθετηθεί οριστικά επί των τελικών προτάσεων της Κυβέρνησης για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, αλλά και για να αποτιμήσει τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.