shadow

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΔΚ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2010

Το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας που συνήλθε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010 στο Βλοχό, Δήμου Θεστιέων με θέματα το σχέδιο «Καλλικράτης» και τα οικονομικά των Δήμων, αποφάσισε τα εξής:Α. Για το σχέδιο «Καλλικράτης»

  1. 1.          Θεωρεί ότι οι προτεινόμενοι άξονες του σχεδίου «Καλλικράτης» για την αποκέντρωση με Τ.Α. και την αυτοσυγκέντρωση του κράτους κινούνται προς την κατεύθυνση των συνεδρίων της Τ.Α. που κατά καιρούς ασχολήθηκαν με το θέμα.
  2. 2.          Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της αποκέντρωσης είναι:

α) Η καθιέρωση ως αρμοδιοτήτων των νέων Δήμων όλων εκείνων που σχετίζονται με την αρχή της εγγύτητας. Δηλαδή να ασκούνται όλες όσες αφορούν το τοπικό επίπεδο ζωής και ιδίως: το κτηματολόγιο, τα λιμενικά ταμεία, οι αδειοδοτήσεις όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων εύλογης κλίμακας, η ανάπτυξη και διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας και της πληροφορίας και στοιχείων που αφορούν την αστική κατάσταση των δημοτών, η ανάληψη και άσκηση για λογαριασμό τρίτων όλων των πράξεων που αφορούν τους δημότες (ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λπ.)

β) Η κατοχύρωση συστήματος εσωδημοτικής αντιπροσώπευσης, με εξασφάλιση όμως και της διοικητικής και εκτελεστικής αποτελεσματικότητας του νέου δήμου, χωρίς φαινόμενα άθροισης επιμέρους πολιτικών και επιμέρους αιτημάτων.

γ) Η προσεκτική ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες θέσεις ευθύνης με αναβάθμιση της καταστατικής του θέσης και με πολιτικές κινήτρων προσέλκυσης νέων ειδικοτήτων αντίστοιχων με τις προβλεπόμενες στον «Καλλικράτη».

δ) Η αποκέντρωση των σημείων επαφής του Συνήγορου του Πολίτη πλησίον των νέων δήμων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα, στους δημότες, να εντοπίζουν τα θέματα αρμοδιότητας της ανεξάρτητης αυτής αρχής, με ευκολία, χωρίς να εξαρτώνται τα θέματα αυτά από πολιτικά στηρίγματα και διαδικασίες εκλογής, επειδή θα δημιουργηθούν στρεβλώσεις.

ε) Να εμπλουτιστεί ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των νέων δήμων και με διαδικασίες κατάρτισης του προσωπικού, ενημέρωσης, πληροφόρησης, επεξηγηματικής και επιχειρησιακής υποστήριξης του έργου τους. Να καταργηθούν όλοι οι άλλοι άσκοποι έλεγχοι και να είναι όλοι προσυμβατικοί, ώστε να προλαμβάνονται τα προβλήματα που εντοπίζονται σήμερα, πλην των δικαστηριακών ελέγχων νομιμότητας.

στ) Το οικονομικό πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» να εξειδικευθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ.

ζ) Οι επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου (οι θεματικές), πρέπει να είναι βασικές και ορισμένες σε όλους τους δήμους, αλλά να παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. να ορίζει και άλλες με βάση τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο κάθε δήμος. Να εξεταστεί η δυνατότητα και λήψης αποφάσεων για συγκεκριμένα θέματα που θα διατυπώνονται στο νόμο ή που θα τους εκχωρεί το δημοτικό συμβούλιο, με σχετική πλειοψηφία.

η) Οι νέοι πόροι ΦΠΑ και ΦΑΠ πρέπει να εξειδικευθούν συναρτημένοι με τις νέες αρμοδιότητες, όπως επίσης θα πρέπει να εξειδικευθούν και νέοι πόροι που θα μεταφερθούν μαζί με τις αρμοδιότητες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τη σημερινή Περιφέρεια και το Κεντρικό Κράτος. Επίσης στα πλαίσια της φορολογικής αποκέντρωσης δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί επιπλέον η φοροδοτική ικανότητα του τοπικού πληθυσμού, αλλά θα πρέπει να εξορθολογιστεί το υφιστάμενο σύστημα προσδιορισμού, επιβολής, είσπραξης και διαχείρισης των ανταποδοτικών και λοιπών τοπικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών.

Β. Ως προς τα οικονομικά των δήμων          

Θεωρούμε ότι πρέπει να κατοχυρώνεται η προγραμματική τους ασφάλεια, ιδίως για το μεταβατικό έτος 2010 και να καταβληθούν στο ακέραιο όλοι οι οφειλόμενοι πόροι προς τους δήμους, όπως ακριβώς αναφέρονται στη σχετική εισήγηση της ΤΕΔΚ.